Afdelingen

Administratie Buitenland

Op deze afdeling werden voor een groot deel de technische cijfers voor de Buitenlandse Vestigingen verwerkt, zoals premies, provisies en schaden en de daarmee samenhangende herverzekering.

Klik hier om verder te lezen.

American Department

Deze afdeling had tot taak pogingen in het werk te stellen om Amerikanen en vooral Amerikaanse bedrijven, die in Holland of elders in Europa verbleven respectievelijk waren gevestigd, bij onze Maatschappij te verzekeren en ook om service te verlenen aan reeds bij ons verzekerde Amerikaanse onderdanen of instellingen.

Klik hier om verder te lezen.

Auto

De autoafdeling was de grootste afdeling binnen DZP en zorgde voor het accepteren of afhandelen van de zogenaamde 'benzineposten'.
In dit artikel worden de Auto- en Autoschaden afdelingen besproken.

Klik hier om verder te lezen.

AVG

Door de sterk toenemende productie van met name autoverzekeringen ontstonden enorme voorraden van te verwerken invoerdocumenten (ponsslips) ten behoeve van de gemechaniseerde en later geautomatiseerde administratie. Het aantrekken van nieuwe medewerkers bood nauwelijks soelaas want er was geen tijd om deze in te werken resp. op te leiden. Besloten werd nieuwe medewerkers te plaatsen op een nieuw op te richten afdeling AVG (Algemene Verzekerings Groep).

Klik hier om verder te lezen.

Boekhouding

De boekhoudafdeling had als taak het verwerken van financiele gegevens binnen het concern.

Klik hier om verder te lezen.

BOB

Het BOB is een combinatie van de stafafdelingen Interne Organisatie en Administratieve Organisatie onder leiding van de heer H.F. de Jong en staat als stafafdeling rechtstreeks onder de beleidsdirectie.

Klik hier om verder te lezen.

Brand

Deze afdeling hield zich bezig met het verzekeren van de volgende onheilen: Brand, Succes, Inbraak, Stormschade en ook Bedrijfsverzekeringen. Verder ook nog vliegtuig- en waterleidingschadeverzekeringen.
In dit artikel worden de Brand- en Brandschaden afdelingen besproken.

Klik hier om verder te lezen.

Buitenland & Herverzekeringen

Deze afdeling was belast met de supervisie over de vrij talrijke buitenlandse vestigingen en agentschappen.

Klik hier om verder te lezen.

Bureau Collectieve Verzekeringen

Het Bureau voor Collectieve Verzekeringen werd opgericht vanwege de sterk groeiende belangstelling voor het tot stand brengen van voorzieningen in collectief verband tot dekking van het invaliditeitsrisico tot het tijdstip waarop de betrokkene de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Klik hier om verder te lezen.

Interne Organisatie

Onder Interne Organisatie vielen een scale van activiteiten en afdelingen, zoals de Administratieve Organisatie, Huishoudelijke Dienst, Inkoop, Magazijn/Drukkerij, Personeelszaken en Portiers.

Klik hier om verder te lezen.

Magazijn/Drukkerij

De hoofdtaken van deze afdeling waren de inkoop van drukwerk en kantoorbehoeften. Het magazijn bevoorraadde alle andere afdelingen in de Maatschappij. Tevens werd hier het drukwerkarchief beheerd van al het drukwerk dat in de loop der jaren is gemaakt.

Klik hier om verder te lezen.

Organisatie Nederland

De afdeling Organisatie heeft onder meer de functie om het contact tussen onze diverse afdelingen te onderhouden en om de samenwerking van deze afdelingen met onze agenten in goede banen te leiden.

Klik hier om verder te lezen.

Personeelzaken

Aannemen en ontslaan persooneel; afstemmen van het personeelsbeleid binnen de organisatie; opstellen arbeidsvoorwaarden; onderhandelen bij CAO's; bijhouden van personeelsdossiers; overleg (C)OR; etc.

Klik hier om verder te lezen.

Portiers/receptie

De portiers vormden het visitekaartje van het bedrijf, zij stonden vaak als eerste de bezoekers te woord en moesten er voor zorgen dat ze bij de juiste persoon terecht kwamen, dan wel boze klanten als eerste proberen tot rust te brengen.

Klik hier om verder te lezen.

Postverzending

In de begintijd zorgde de afdeling voor het ophalen van de poststukken op het Hoofd Postkantoor en maakte de enveloppen open, die daarna door Mej. A. Scheffer en de heer B.J. Bekkers werden uitgesorteerd voor de betreffende vakafdelingen. De post werd door medewerkers van de afdeling 3 keer per dag aldaar afgehaald.

Klik hier om verder te lezen.

Reclame

De afdeling Reclame was in de begintijd eigenlijk een eenmansafdeling. Zodra je deze afdeling betrad, was je opeens glad vergeten dat je je binnen de muren van een assurantiemaatschappij bevond. Tubes en potjes verf, flesjes gekleurde inkt, penselen, potloden, maquettes en vele andere attributen die je op een andere afdeling tevergeefs zou zoeken, stonden en lagen overal verspreid.

Klik hier om verder te lezen.

Tekstverwerking

Begin jaren '80 werd deze afdeling opgericht om op een centrale plaats alle teksten electronisch te verwerken. Begonnen werd met een IBM Systeem/6, later opgevolgd door Visitext.

Klik hier om verder te lezen.

Telefonistes/Receptie

Al vroeg in de historie van DZP was er een telefooncentrale geïnstalleerd; voor zover bekend stond de eerste centrale, in de Javastraat 1A; deze centrale was voorzien van drie lijnen. Daarnaast waren er nog enkele aparte toestellen met buitenlijn, onder andere bij de afdeling Buitenland.

Klik hier om verder te lezen.

Transport

Van de Transportbranche wordt wel gezegd dat zij een der moeilijkste verzekeringsbranches is. Doordat de transportassuradeur zijn activiteit in het bijzonder richt op handel, industrie, vervoer- en bankwezen, zijn belangen wel heel nauw verweven met bijna alle geledingen van het bedrijfsleven.

Klik hier om verder te lezen.

Varia

De Varia afdeling hield zich voornamelijk bezig met collectieve contracten op het terrein van de Medische Varia, zoals bijvoorbeeld de collectieve contracten voor Persoonlijke Ongevallen, Ziekenhuis- en operatiekosten, ziekteverzekering en invaliditeitsrente. Daarnaast waren er ook veel individuele contracten op dit gebied.
In dit artikel worden zowel de afdeling Varia en Variaschaden besproken, alsmede een verhaal over "Vijf Eeuwen Kalverstraat (Damstadt)" en de betrokkenheid van DZP hierbij.

Klik hier om verder te lezen.

VTO

Een nieuwe afdeling, opgericht begin 1977, die zaken behandelde onder de noemer van 'Verzekering Technische Objecten'. De voornaamste producten waren machineschade- en machinebedrijfschadeverzekeringen.

Klik hier om verder te lezen.