Senioren en Oud-mederwerkers DZP/RAM/SWS

Inleiding

In de laatste jaren van haar bestaan als zelfstandige werkmaatschappij, werd besloten om alle leden van de Personeelsvereniging onder te brengen bij de PV van Nationale-Nederlanden (NN-PV).
Deze vereniging was echter volledig gericht op personeel van N-N; velen voelden zich hier niet thuis en voor gepensioneerden werd nauwelijks iets gedaan. Velen zegden daarom hun lidmaatschap op.
Op initiatief van Albert Meeuwis werd in 1989 een Vereniging opgericht waar de gepensioneerde leden van DZP, RAM en SWS een onderdak konden vinden.

Oprichting

Eind 1989 viel in het personeelsblad De PLU, onder het kopje Nieuws van de PV Den Haag, het volgende te lezen:

"Op 9 oktober 1989 kwamen iets minder dan 40 leden van de Seniorenclub Den Haag bijeen voor de officiële oprichting van de club als onderafdeling van de Personeelsvereniging.
In deze vergadering werd het eerste bestuur van de Seniorenclub gekozen. Daartoe hadden 7 personen zich kandidaat gesteld.
Bij de bestuursverkiezing werden alle voorgedragen kandidaten gekozen. Het bestuur bestond na deze verkiezing uit de volgende personen:
  • Voorzitter: L.H.M. Oostdijk
  • Secretaris: G.P. Schellevis
  • Penningmeester: P.A. v.d. Lans
  • Leden: H. v.d. Kley, F.K. Slop, K. Wielhouwer en J. v. Mierloo.Leo Oostdijk

Gerrit Schellevis

Freek Slop

Jan van Mierloo

Krijn Wielhouwer
Gezelligheidsclub

De voorzitter zei in zijn openingswoord, dat er gedacht wordt aan een gezelligheidsvereniging en dat de seniorenclub zich niet zozeer zal bezighouden met het organiseren van activiteiten. Daar houdt de personeelsvereniging zich reeds mee bezig en daar kan men gebruik van maken. Voor de seniorenclub werd de contributie vastgesteld op ƒ 12,50 per persoon. De penningmeester kreeg opdracht een girorekening te openen en alle leden aan te schrijven.

Eerste bijeenkomst

Op een vraag wanneer de eerste bijeenkomst zal plaatsvinden, werd van achter de bestuurstafel april 1990 gesuggereerd.
Het bestuur heeft toegezegd dat idee verder uit te werken. Verder nam het bestuur nota van een hele serie andere suggesties, gedaan door de leden.
Het is mogelijk, dat daar op termijn aandacht aan wordt gegeven. Na het officiële gedeelte bleven de leden nog geruime tijd bijeen, om onder genot van door de directie aangeboden versnaperingen herinneringen op te halen."

L.J. Meeuwis (Albert)Albert was sinds mei 1967 al sportcommissaris van de Personeelsvereniging Zeprovia en werd in 1986 voorzitter van de gefuseerde personeelsverenigingen van DZP en RVS. In 1989 werd deze vereniging ondergebracht bij de Personeelsvereniging van Nationale-Nederlanden (NN-PV).
In april 1994 nam Albert Meeuwis, na zijn pensionering, het voorzitterschap over van de toen nog zelfstandige Seniorenvereniging van DZP/RAM/SWS en heeft deze functie tot aan zijn overlijden op 23 november 2007 bekleed.
Samen met zijn vrouw Gerda Meeuwis werden veel dagtochtjes en andere uitjes georganiseerd. Ook kwam er een jaarlijkse reünie in het Praethuys te Voorschoten, die telkens door veel leden en introducés bezocht werden.
Na het overlijden van Albert, verloor de Vereniging een bezielend en enthousiasmerend Bestuurder.

E. de Roest (Evo)

Evo de Roest volgde Albert op als Bestuursvoorzitter. Het Bestuur bestond toen uit de volgende personen:


Jan van Mierloo
penningmeester
1989 - heden

Paulus Pillekers
evenementen
sep 1998 - april 2011

Evo de Roest
voorzitter
nov 2007 - april 2009

Toos Scheenstra
ledenadministratie
dec 2001 - jul 2009

Jacques Vermeulen
secretaris
sep 1998 - apr 2010

Krijn Wielhouwer
bestuurslid
1989 - heden


Na het 20-jarig jubileum in 2009, traden de twee auteurs van het boek Historie van Assurantiemaatschappij De Zeven Provinciën", Herman van Osenbruggen en Marcel Nihot, toe tot het Bestuur, met als taken:
  • automatisering van de ledenadministratie
  • redigeren en uitbrengen van de Nieuwsbrief
Tevens nam Theo Engelsman de taak als Bestuursvoorzitter op zich.

In april 2011 legde Paul Pillekers zijn functie van Evenementen Manager neer. Als tijdelijk opvolger werd Fred Finkelnberg aangetrokken.
Hieronder de foto's van de nieuwe Bestuursleden.


Theo Engelsman
voorzitter
april 2010 - heden

Herman van Osenbruggen
ledenadmin/website
april 2010 - heden

Marcel Nihot
Nieuwsbrieven/ledenadmin
april 2010 - heden

Fred Finkelnberg
Secretariaat a.i.
april 2010 - dec 2011

Opheffing vereniging

In het Bestuur waren een paar plekken opengevallen, die we helaas niet konden opvullen. Het bestuur heeft daarop de moeilijke beslissing genomen om de vereniging op te heffen.
Het voornemen werd voorgelegd en toegelicht op de Algemene Leden Vergadering van 8 april 2014. Ondanks dat de leden het erg jammer vonden, stemden allen in met het voornemen. Ook werden geen schriftelijke bezwaren tegen dit voornemen ingebracht.
Aangekondigd werd dat in ieder geval het 25-jarig jubileum nog zou worden gevierd op 7 oktober 2014.

25-jarig jubileum

Zeer veel leden hebben de moeite genomen om op het jubileum aanwezig te zijn. Het werd een uitermate gezellige dag. Tevens werd stilgestaan bij twee bestuursleden die 25 jaar onafgebroken hun functie hebben vervuld: Jan van Mierloo en Krijn Wielhouwer. Beide ontvingen een fraai cadeau.
Ook werd Miep Besamusca in het zonnetje gezet, zij was langst lid van de vereniging.

Afsluitende reunie

Omdat er nog voldoende financiele middelen in kas waren, werd in de Nieuwsbrief van het 1e kwartaal 2015 aangekondigd dat het Bestuur dit geld wilde gebruiken om nog een afsluitende reunie te bekostigen.
Niemand heeft officieel bezwaar gemaakt en de laatste reunie is gehouden op 21 april 2015. Het was een zonnige en warme dag en iedereen kon buiten op het terras genieten van het mooie weer. Ook de warme Indische maaltijd werd weer hooglijk gewaardeerd.