Oprichting, fusies, opheffing

Op 3 oktober 1918 werd de Assurantie Maatschappij De Zeven Provinciën door een aantal Handelsmaatschappijen in Amsterdam opgericht.
In juli 1942 werd het Hoofdkantoor verplaatst naar Den Haag en onder leiding van de heer Quint werd het aantal soorten verzekeringen sterk uitgebreid.
Het bedrijf heeft bestaan vanaf 1918 tot 1984.

dzp logo
In 1968 werd samenwerking gezocht met de RVS te Rotterdam.

RVS logo


Na de succesvolle besprekingen zijn DZP en RVS gefuseerd en ontstond de holding AMFAS Groep.

AMFAS logo


In 1982/83 kwamen een aantal zware financiële stroppen tegelijk voor het voetlicht en bracht het voort bestaan van de Groep in gevaar.
Het water steeg tot de lippen en de AMFAS Groep werd gered doordat Nationale-Nederlanden het gehele bedrijf opkocht.
De volgende stappen werden kort voor en na de overname genomen (verkort):
1982
Transatlantica wordt verhangen van DZP naar AMFAS Exploitatie Maatschappij BV.

1983
Overzeese activiteiten worden afgebouwd.

1984
  • Nationale-Nederlanden verkrijgt het volledige eigendom van de AMFAS Groep.
  • RAM wordt volledig ondergebracht bij DZP.
  • DZP wordt hernoemd tot RVS Schadeverzekering N.V.
  • De handelsnaam The Seven Provinces Insurance Company, Ltd. blijft gebruikt worden voor internationale directe zaken en voor herverzekeringszaken.
  • Transatlantica stopt met accepteren herverzekeringen, maar lopende zaken worden afgewikkeld.
1990
RVS Schadeverzekering N.V. wordt overgeheveld naar Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

1993
De naam RVS Schadeverzekering N.V. wordt gewijzigd in Assurantie Maatschappij "De Zeven Provinciën" en Victoria Vesta naar RVS Schadeverzekering Maatschappij N.V.

1997 (31 dec)
Transatlantica en Ramus Insurance Limited (Bermuda) worden dochtermaatschappijen van DZP.
N.B.: Ramus was oorspronkelijk een gezamenlijke onderneming van AMFAS en Van Ommeren Scheepvaart Groep (eerder in de jaren negentig door NN uitgekocht).

2001 (dec)
Ramus wordt opgeheven.

2005 (30 dec)
DZP en Transatlantica worden opgeheven.NN logo


In 1991 fuseerden Nationale-Nederlanden en de NMB/Postbank Groep en werd de holding ING Groep gevormd.

ING logo


Na de bankcrisis van 2008, waarbij ING voor vele miljarden euros aan staatssteun kreeg, werd ING door Brussel gedwongen om op te splitsen in een aparte Bank en Verzekeringstak.

logo NN Group


In mei 2014 werden Nationale-Nederlanden, ING Investment Management, ING Insurance Europe en ING Life Japan samengevoegd tot de holding NN Group N.V. De samenvoeging is gevolgd door een succesvolle beursgang op 2 juli 2014.

Opheffing naam DZP

In de Staatscourant van 31 december 2004 stond het volgende vermeld:

Kennisgeving
In verband met de algehele beëindiging van haar verzekeringsactiviteiten, zal Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V., gevestigd te Den Haag (hierna te noemen de 'Vennootschap'), De Nederlandsche Bank verzoeken haar vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf in te trekken in overeenstemming met artikel 148 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

De Vennootschap heeft alle haar bekende bij haar gesloten verzekerings- overeenkomsten beëindigd. De Vennootschap is op 2 september 2004 met ING Re (Netherlands) N.V, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen 'ING Re'), overeengekomen dat laatstgenoemde alle rechten en verplichtingen uit hoofde van met de Vennootschap gesloten verzekeringsovereenkomsten en herverzekeringsovereenkomsten die na deze datum nog mochten ontstaan of blijken te bestaan, van de Vennootschap zal overnemen per de datum van intrekking van de vergunning, alles met inachtneming van het bepaalde in de door beiden ondertekende akte van overdracht en schuldoverneming.

De aansprakelijkheid van ING Re wordt beperkt tot het bedrag van het beschikbare eigen vermogen per datum van ondertekening van de akte van overdracht en schuldoverneming van de Vennootschap.

De akte van overdracht en schuldoverneming ligt ter inzage bij de Vennootschap (Weena 505, 3013 AL Rotterdam) en bij ING Re (Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag) en de Kamers van Koophandel te Rotterdam en Den Haag.

Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V.Voorgaand bericht is achterhaald door de volgende publicatie in de Staatscourant nr 3 van 4 jan 2006, pag. 38.

Portefeuilleoverdracht/juridische fusie DZP – NNIS

  1. Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. -de verkrijgende rechtspersoongevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (1081 KL) Amsterdam, Amstelveenseweg 500, deelt hierdoor aan belanghebbenden mee dat met toestemming van De Nederlandsche Bank, verleend bij besluit van 29 december 2005, in het kader van een juridische fusie in de zin van artikel 309 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tussen Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. en Assurantiemaatschappij ‘De Zeven Provinciën’ N.V. -de verdwijnende rechtspersoon- gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te (3013 AL) Rotterdam, Weena 505, de rechten en verplichtingen uit of krachtens na te noemen overeenkomsten van schadeverzekering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 zijn overgegaan op NationaleNederlanden Internationale Schadeverzekering N.V., in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

  2. De in alinea 1 bedoelde overgang heeft betrekking op alle overeenkomsten van schadeverzekering, die behoren of behoord hebben tot het door Assurantiemaatschappij ‘De Zeven Provinciën’ N.V. uitgeoefende directe schadeverzekeringsbedrijf en die zijn gesloten vanuit een vestiging in Nederland.

  3. De overgang is voor alle belanghebbenden van kracht geworden met ingang van de dag na die van verlijden van de notariële akte van fusie. Het verlijden heeft plaatsgevonden op 30 december 2005.

  4. De betrokken verzekeringsnemers zijn krachtens artikel 123, vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gedurende drie maanden na dagtekening van deze Staatscourant bevoegd de overeenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. op te zeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn.

  5. Ingeval van zodanige opzegging vindt door Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. pro-rata premierestitutie plaats op basis van de bruto premie, overeenkomstig laatstgenoemde wetsbepaling.

Met dank aan Martin Rebisz, Senior Manager Run-Off, voor de aanvullingen, waardoor nu een correct overzicht gegeven wordt van alle gebeurtenissen rondom afbouwen van de naam DZP.