Het einde van DZP

Fusie

In 1968 waren De Zeven Provinciën en RVS Rotterdam gefuseerd en werd als holding de Amfas Groep opgericht. Samen waren beide bedrijven jarenlang zeer succesvol.

Overname

In 1981 en latere jaren traden er financiele problemen op bij zowel DZP als RVS. Eind 1983 werd bekendgemaakt dat Nationale-Nederlanden en Amfas Groep gingen onderhandelen over samenwerking tussen beide concerns.
Uiteindelijk werd de Amfas Groep overgenomen door Nationale-Nederlanden.

DZP wordt RVS

Door allerlei oorzaken was het voor DZP niet meer mogelijk om als zelfstandige maatschappij door te kunnen gaan. Besloten werd om DZP en RVS Schadeverzekeringen samen te voegen tot één bedrijf, met als vestigingsplaats Den Haag (in het oude pand van DZP aan het lange Voorhout en de Lange Vijverberg).

Naam verdwijnt

In 1985 verdween de naam De Zeven Provinciën in Nederland, maar werd in het buitenland nog wel gebruikt.

Opheffing naam

In de Staatscourant van 31 december 2004 stond het volgende vermeld:

Kennisgeving
In verband met de algehele beëindiging van haar verzekeringsactiviteiten, zal Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V., gevestigd te Den Haag (hierna te noemen de 'Vennootschap'), De Nederlandsche Bank verzoeken haar vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf in te trekken in overeenstemming met artikel 148 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

De Vennootschap heeft alle haar bekende bij haar gesloten verzekerings- overeenkomsten beëindigd. De Vennootschap is op 2 september 2004 met ING Re (Netherlands) N.V, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen 'ING Re'), overeengekomen dat laatstgenoemde alle rechten en verplichtingen uit hoofde van met de Vennootschap gesloten verzekeringsovereenkomsten en herverzekeringsovereenkomsten die na deze datum nog mochten ontstaan of blijken te bestaan, van de Vennootschap zal overnemen per de datum van intrekking van de vergunning, alles met inachtneming van het bepaalde in de door beiden ondertekende akte van overdracht en schuldoverneming.

De aansprakelijkheid van ING Re wordt beperkt tot het bedrag van het beschikbare eigen vermogen per datum van ondertekening van de akte van overdracht en schuldoverneming van de Vennootschap.

De akte van overdracht en schuldoverneming ligt ter inzage bij de Vennootschap (Weena 505, 3013 AL Rotterdam) en bij ING Re (Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag) en de Kamers van Koophandel te Rotterdam en Den Haag.

Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V.Voorgaand bericht is achterhaald door de volgende publicatie in de Staatscourant nr 3 van 4 jan 2006, pag. 38.

Portefeuilleoverdracht/juridische fusie DZP – NNIS

  1. Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. -de verkrijgende rechtspersoongevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te (1081 KL) Amsterdam, Amstelveenseweg 500, deelt hierdoor aan belanghebbenden mee dat met toestemming van De Nederlandsche Bank, verleend bij besluit van 29 december 2005, in het kader van een juridische fusie in de zin van artikel 309 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tussen Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. en Assurantiemaatschappij ‘De Zeven Provinciën’ N.V. -de verdwijnende rechtspersoon- gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te (3013 AL) Rotterdam, Weena 505, de rechten en verplichtingen uit of krachtens na te noemen overeenkomsten van schadeverzekering met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 zijn overgegaan op NationaleNederlanden Internationale Schadeverzekering N.V., in het kader van diens bedrijfsuitoefening vanuit een vestiging in Nederland.

  2. De in alinea 1 bedoelde overgang heeft betrekking op alle overeenkomsten van schadeverzekering, die behoren of behoord hebben tot het door Assurantiemaatschappij ‘De Zeven Provinciën’ N.V. uitgeoefende directe schadeverzekeringsbedrijf en die zijn gesloten vanuit een vestiging in Nederland.

  3. De overgang is voor alle belanghebbenden van kracht geworden met ingang van de dag na die van verlijden van de notariële akte van fusie. Het verlijden heeft plaatsgevonden op 30 december 2005.

  4. De betrokken verzekeringsnemers zijn krachtens artikel 123, vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 gedurende drie maanden na dagtekening van deze Staatscourant bevoegd de overeenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. op te zeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn.

  5. Ingeval van zodanige opzegging vindt door Nationale-Nederlanden Internationale Schadeverzekering N.V. pro-rata premierestitutie plaats op basis van de brutopremie, overeenkomstig laatstgenoemde wetsbepaling.

Met dank aan Martin Rebisz, Senior Manager Run-Off, voor het aangeven dat de eerder genoemde constructie van 31 december 2004 is vervangen door die van 4 januari 2006