Varia Verzekeringen

Taakgebied

Op afdeling Varia werd alle overige verzekeringen geadministreerd waarvoor geen aparte afdeling in het leven was geroepen.
Het gaat hier om zowel particuliere als collectieve contracten.
Collectieve contracten kwamen voornamelijk voor op het terrein van de Medische Varia, zoals Persoonlijke Ongevallen, Ziekenhuis- en operatiekosten, ziekteverzekering en invaliditeitsrente. Vooral deze laatste vorm van collectieve verzekering stond in het middelpunt van de belangstelling. De verzekering werd door de werkgever afgesloten en meestal betaalde de werkgever ook de premie hiervoor. In sommige gevallen moest de werknemer een deel van de premie voor zijn rekening nemen.

Notarissen

Sinds de Ongevallenwet uit 1921 was iedere werknemer (in dienstverband) verzekerd tegen ongevallen die hem tijdens de uitoefening van zijn beroep konden overkomen.
Werknemers die niet onder Ongevallenwet vielen waren dus niet verzekerd.
In 1944 werd het voor Notarissen en Candidaat-Notarissen mogelijk om bij DZP een speciale persoonlijke ongevallenverzekering af te sluiten.
Klik hier om het aanbod te lezen.

Grote drukte

De polisafdeling had het vaak erg druk en zo kon het eens gebeuren dat er een bepaalde polis niet op de afgesproken tijd de deur was uitgegaan. De tussenpersoon, die in verband hiermee aan de telefoon hing, kreeg van één onzer employé's te horen: ‘De polis is klaar, meneer. Alleen moet hij nog geëpibreerd worden.’ ‘O’, klonk het wat onthutst door de telefoon.
De chef, die meegeluisterd had, vroeg natuurlijk direct hierna wat epibreren *) eigenlijk was en kreeg tot zijn schrik te horen: “Weet ik veel!”

*) Epibreren is, volgens Van Dale (1999), "door een onbekende ambtenaar bedacht en door Simon Carmiggelt (rond 1950) bekend geworden". Het betekent "niet nader aan te geven werkzaamheden verrichten (waarvan men de indruk wil geven dat ze belangrijk zijn, ook al stellen ze helemaal niets voor)". Wie zegt dat hij druk is met "het epibreren van computerbestanden", zegt dus eigenlijk dat hij/zij niets te doen heeft.

Opsplitsing

In september 1955 werd "in verband met de grote toevoer van nieuwe zaken en de daaraan verbonden uitbreiding van de personeelsbezetting" besloten tot opsplitsing van de afdelingen Varia en Variaschaden. Ten aanzien van de Variabranches ontstonden de volgende afdelingen:
Varia afdeling
Onder deze afdeling ressorteren alle Variazaken met uitzondering van auto-, motorrijwiel- en hulpmotorverzekeringen.
Auto afdeling
Onder deze afdeling ressorteren de auto-, motorrijwiel- en hulpmotorzaken.
Autoschaden afdeling
behandelt alle schaden betrekkinghebbende op auto's, motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor.
Variaschaden afdeling
behandelt de Variaschaden met uitzondering van die, welke onder de Afdeling Autoschaden ressorteren.


Leiding

De eerste chef van deze afdeling was Mej. Mr. L.B. Scheltema. Zij werd op 1 oktober 1948 opgevolgd door de heer A. Maat. Begin 60-er jaren was de leiding in handen van de heer H.B. Driessen. Nadat de heer Driessen de leiding verkreeg van Bureau Collectieve verzekeringen, werd de dagelijkse leiding van de Varia afdeling toevertrouwd aan de heer J. Molenaar. Per 1 oktober 1978 werd de heer R.K.J. Pellinkhof tot afdelingsprocuratiehouder en chef benoemd.

Historische foto's


Mej. Mr. L.B. Scheltema

A. Maat

J. Molenaar

H.B. Driessen


lees verder voor de afdeling Variaschaden