Transport Verzekeringen

Taak

Van de Transportbranche wordt wel gezegd dat zij een der moeilijkste verzekeringsbranches is. Doordat de transportassuradeur zijn activiteit in het bijzonder richt op handel, industrie, vervoer- en bankwezen, zijn belangen wel heel nauw verweven met bijna alle geledingen van het bedrijfsleven. Dit vereist naast een jarenlange assurantie-ervaring, een grondige theoretische en practische kennis van waren, handelsaardrijkskunde, scheepvaart, enz., terwijl voorts tot de geestelijke bagage van de transportassuradeur nog een flinke portie wetskennis behoort, zoals handelsrecht, zeerecht, Nederlands- en Engels assurantierecht, enz.

Transportverzekering is denkelijk wel de oudste soort assurantie en wel in de vorm van staatsverzekering. De Romeinse staat gaf aan kooplieden, die goederen moesten leveren aan het in Spanje vechtende Romeinse leger, een garantie voor het geval de schepen door storm of vijandelijke overval verloren zouden gaan. Dat was ca. 200 voor Christus!
In de vroege Middeleeuwen ontstond in Italië de particuliere zeeverzekering, die door de Lombarden - die veelal geldschieters waren (vandaar de naam Lombard of Lommerd) - werd bedreven. In de 14e eeuw werd de zeeassurantie overgebracht naar de toen zeevarende landen en wel in hoofdzaak naar de toenmalige Nederlanden en Engeland, welk laatste land vanaf de 18e eeuw steeds het meest toonaangevend is geweest op de verzekeringsmarkt.

Onder transportverzekering verstaan wij alle verzekeringen van datgene dat getransporteerd wordt (goederenverzekering) en van de transportmiddelen (cascoverzekering) tegen de gevaren van vervoer. Voorbeelden van goederenverzekering: koopmansgoederen in de meest uitgebreide zin, reisbagage, monstercollecties, kunstschatten, effecten, goud, zilver, diamant, enz., over zee, land en in de lucht.
Cascoverzekering: vracht- en passagiersschepen met de daarmee samenhangende verzekeringen van rederij-belangen, de vrachtverzekering, schepen in aan- of verbouw, of in reparatie, andere zee casco's zoals trawlers, sleepboten, baggermateriaal, drijvende droogdokken, zeelichters, drijvende kranen, bergingsvaartuigen, binnenvaartschepen, aannemersmateriaal, draglines, bulldozers, wegenbouwmaterialen, enz.

Onze afdeling is feitelijk in twee delen gesplitst nl. in de ‘home’ en in de ‘foreign’ afdeling. Maar de scheiding ‘home/foreign’ kan natuurlijk niet altijd strikt worden gehandhaafd. Van tijd tot tijd springt men over en weer bij, indien op een bepaald punt ophoping van werk dreigt. Gezamenlijk weet men dan de dreigende moeilijkheden te overwinnen. Voor deze teamgeest breng ik alle medewerkers en medewerksters gaarne hulde.

Spectaculaire schadegevallen waren onder meer het vergaan van de Klipfontein en de Andrea Doria (beide passagiersschepen) of de inbeslagneming van een halve vloot (K.P.M.).

Leiding

Vanaf het vroege begin was de leiding in handen van de heer J.M. Metzger. Op 1 maart 1955 ging de heer Metzger de buitenlandse transporttekening leiden, met behoud van de supervisie over de Transport afdeling.
Per dezelfde datum is de heer J.J. van Esch tot chef van de afdeling benoemd. Op 17 januari 1958 werd de heer E.L. Wessels benoemd tot afdelingschef.

Historische foto's


J.M. Metzger