American Department

Taak

Deze afdeling had tot taak pogingen in het werk te stellen om Amerikanen en vooral Amerikaanse bedrijven, die in Holland of elders in Europa verbleven respectievelijk waren gevestigd, bij onze Maatschappij te verzekeren en ook om service te verlenen aan reeds bij ons verzekerde Amerikaanse onderdanen of instellingen.

Holland telde indertijd, relatief gesproken, een groot aantal Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse employé's. Er waren hier ongeveer 75 grote Amerikaanse organisaties gevestigd. Dat is héél wat en naar verhouding meer dan in welk ander land ook in Europa. De reden dat Holland in deze een leidende positie innam is onder meer doordat Nederland vooral een commerciële natie is die er voor moet zorgen dat de export de import overtreft. De Nederlandse regering stimuleerde dan ook vestiging van Amerikaanse bedrijven hier omdat dit de financiële positie van het land ten goede kwam.

De voornaamste verzekeringen die werden afgesloten waren de zgn. ‘Personal Lines’, dat waren autozaken, W.A., Persoonlijke Ongevallen, Inboedel, Inboedel- en Kostbaarhedenverzekeringen e.d. maar dat waren niet de hoofdzaken. Deze ‘Personal Lines’ dienden eigenlijk meer om contact te krijgen met de Amerikaanse organisaties teneinde onzerzijds pogingen te kunnen doen om de gehele of althans een belangrijk aandeel van de verzekeringen van een Amerikaans bedrijf te bemachtigen. Denk bijvoorbeeld aan Collectieve Persoonlijke Ongevallenverzekeringen of aan de Brand- of Transportverzekeringen van een bedrijf.

Leiding

De afdeling werd omstreeks 1956 opgericht omdat de heer Maat diverse contracten had afgesloten met Amerikaanse bedrijven en hij vond het raadzaam deze in een aparte afdeling onder te brengen.
De leiding was in handen van de heer Mr. R.L. St. John.

Historische foto's


R.L. St. John