Administratie Buitenland

Taak

Op deze afdeling werden voor een groot deel de technische cijfers voor de Buitenlandse Vestigingen verwerkt, zoals premies, provisies en schaden en de daarmee samenhangende herverzekering. Deze gegevens werden door deze afdeling geboekt en verder nog statistisch verwerkt. Er werd nauw samengewerkt met de afdeling Buitenland. In feite was deze afdeling er een verlengstuk van.

De herverzekering - die door de afdelingen Brand, Varia en Transport werden bepaald - kwamen ook hier terecht en zij zorgden ervoor dat onze herverzekeraars elk kwartaal een rekening-courant ontvingen waarin de herverzekeringspremies en schaden waren opgenomen. Deze afdeling stond in rekening-courant verkeer met alle herverzekeraars waarmede onze maatschappij zaken deed.

Leiding

Deze afdeling is in 1954 opgericht en stond onder leiding van de heer M. Verkerk

Historische foto's


M. Verkerk