Het einde van DZP

Fusie

In 1968 waren De Zeven Provinciën en RVS Rotterdam gefuseerd en werd als holding de Amfas Groep opgericht. Samen waren beide bedrijven jarenlang zeer succesvol.

Overname

In 1981 en latere jaren traden er financiele problemen op bij zowel DZP als RVS. Eind 1983 werd bekendgemaakt dat Nationale-Nederlanden en Amfas Groep gingen onderhandelen over samenwerking tussen beide concerns.
Uiteindelijk werd de Amfas Groep overgenomen door Nationale-Nederlanden.

DZP wordt RVS

Door allerlei oorzaken was het voor DZP niet meer mogelijk om als zelfstandige maatschappij door te kunnen gaan. Besloten werd om DZP en RVS Schadeverzekeringen samen te voegen tot één bedrijf, met als vestigingsplaats Den Haag (in het oude pand van DZP aan het lange Voorhout en de Lange Vijverberg).

Naam verdwijnt

In 1985 verdween de naam De Zeven Provinciën in Nederland, maar werd in het buitenland nog wel gebruikt.

Opheffing naam

In de Staatscourant van 31 december 2004 stond het volgende vermeld:

Kennisgeving
In verband met de algehele beëindiging van haar verzekeringsactiviteiten, zal Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V., gevestigd te Den Haag (hierna te noemen de 'Vennootschap'), De Nederlandsche Bank verzoeken haar vergunning tot uitoefening van het verzekeringsbedrijf in te trekken in overeenstemming met artikel 148 Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.

De Vennootschap heeft alle haar bekende bij haar gesloten verzekerings- overeenkomsten beëindigd. De Vennootschap is op 2 september 2004 met ING Re (Netherlands) N.V, gevestigd te Amsterdam (hierna te noemen 'ING Re'), overeengekomen dat laatstgenoemde alle rechten en verplichtingen uit hoofde van met de Vennootschap gesloten verzekeringsovereenkomsten en herverzekeringsovereenkomsten die na deze datum nog mochten ontstaan of blijken te bestaan, van de Vennootschap zal overnemen per de datum van intrekking van de vergunning, alles met inachtneming van het bepaalde in de door beiden ondertekende akte van overdracht en schuldoverneming.

De aansprakelijkheid van ING Re wordt beperkt tot het bedrag van het beschikbare eigen vermogen per datum van ondertekening van de akte van overdracht en schuldoverneming van de Vennootschap.

De akte van overdracht en schuldoverneming ligt ter inzage bij de Vennootschap (Weena 505, 3013 AL Rotterdam) en bij ING Re (Schenkkade 65, 2595 AS Den Haag) en de Kamers van Koophandel te Rotterdam en Den Haag.

Assurantiemaatschappij 'De Zeven Provinciën' N.V.